Stichting Groenfonds Midden-Delfland Stichting Groenfonds Midden-Delfland, gevestigd aan Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX  Schipluiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.groenfondsmiddendelfland.nl
Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX  Schipluiden  

secretaris : Ingrid ter Woorst, tel. 015-3804233, email iterwoorst@middendelfland.nl
De stichting heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Groenfonds Midden-Delfland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Groenfonds Midden-Delfland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw aanvragen om een financiële bijdrage;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de afhandeling van vragen en aanvragen om een financiële bijdrage. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Groenfonds Midden-Delfland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Groenfonds Midden-Delfland) tussen zit.

Gebruikte computerprogramma’s

Stichting Groenfonds Midden-Delfland gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen van de gemeente Midden-Delfland : Microsoft Office (voor mail, correspondentie en boekhouding) en xxllnc Zaken (digitaal systeem voor postverwerking). De stichting lift daardoor mee met de beveiligingen die de gemeente Midden-Delfland bij die systemen hanteert.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Groenfonds Midden-Delfland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren alleen de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Groenfonds Midden-Delfland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Groenfonds Midden-Delfland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Groenfonds Midden-Delfland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar iterwoorst@middendelfland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Stichting Groenfonds Midden-Delfland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Groenfonds Midden-Delfland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de gebruikte computerprogramma’s waarin persoonsgegevens voorkomen lift de stichting mee met de beveiligingsmaatregelen die de gemeente Midden-Delfland voor (het gebruik van) die programmatuur heeft getroffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met de stichting contact op.